YADAH ALL DAY TINT 全日美妝唇彩

IMG_6654.png

經過全日的試用之下,佢得出YADAH ALL DAY TINT 最大的優點有以下三項:

繼續閱讀 “YADAH ALL DAY TINT 全日美妝唇彩"